Безопасност

В основата на взаимодействието на човека със сложната съвременна техника и все по-усложняващата се околна среда се очертават редица проблеми които се отразяват на работата, продуцират грешки и влошават безопасността. Основен дял във възникването на инциденти и произшествия все повече заемат човешките грешки.

Ползи

Подобряването на безопасността на работа в различни сфери от човешкияживот е свързано с намаляване на човешките грешки. Познаването на човешките възможности и ограничения, откриването на основните фактори и причини за грешки в дадена организация дават възможност за изграждане на система за безопасност и подобряване на качеството в работата.

Дейности

Разработили сме и провеждаме редица обучения, съобразени със световните практики и многогодишният ни опит в тази област, като авиационни психолози:

Човешки фактори, възможности и ограничения
Ще  научите повече за възможностите и ограниченията които имаме като хора; кои са факторите които  влияят на ежедневната ни работа и поведение; как да разпознаваме причините за грешки, какво можем да направим за да ги улавяме и да подобрим работата си. Това и още много може да научите при обученията по Човешки фактори,които разработваме и провеждаме вече повече от 10 години специално за авиационните оператори, но са актуални във всички професионални сфери.
Управление на човешките ресурси
За специалисти в авиационната система, здравеопазването и други сектори на стопанския живот. Подобряването навзаимодействието, комуникацията и уменията за решаване на конфликти са актуалнивъв всички области където работят екипи – аварийно спасителни групи, пожарникари, полиция, медицината, енергетиката, химическа промишленост и други.
Оцеляване в аварийни ситуации
Провеждат се по одобрена програма на ГД Гражданско въздухоплаване на МТ - съвместно с Българска асоциация по авиационна и космическа медицина и психология
Управление на умората
Обучение на обучители